نمونه محصولات توليدي ۱۳۹۷

۱ـ شرکت پارس ترک سیلو

۲ ـ شركت ايران خودرو كرمانشاه

۳ ـ شركت گل پوش