شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • شما باید موارد زیر را جهت مقابله با آتش سوزی در محل کار خود بدانید
  • حمل سیلندر
  • دستورالعمل به کارگیری جعبه آتش نشانی در مواقع بروز حریق
  • حفاظت از شنوایی
  • طریق برداشتن بار
  • نکشيد- به جلو برانيد