شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • شعله روشن نکنید
  • استفاده از لیفتراک به عنوان بالابر ممنوع
  • ورود افراد متفرقه به آزمایشگاه ممنوع
  • خوردن و آشامیدن ممنوع
  • دستگاه را نپوشانید2