شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • حداکثر سرعت 60 کیلومتر
  • عبور وسیله نقلیه با وزن بیش از 5 تن ممنوع
  • فقط گردش به چپ و مستقیم آزاد
  • حداقل فاصله دو کامیون 70 متر
  • حداقل سرعت 30 کیلومتر
  • عبور با وزن محوری بیش از 8 تن ممنوع