استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

دسته بندی محصول: علائم الزام

CODE: B1186

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • نشانگر مواد رادیو اکتیویته همراه خود داشته باشید
  • دستگاه را در پایان خاموش کنید
  • از طناب ایمنی استفاده کنید2