شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • غلتاندن کپسولهای تحت فشار ممنوع
  • بار سنگین بر روی سطح قرار ندهید
  • خوردن و آشامیدن ممنوع
  • نشستن بر روی سکو ممنوع