شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استفاده از دستکش برای تراشکاران ممنوع
  • بار سنگین بر روی سطح قرار ندهید
  • دریچه را باز نکنید