شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • همراه داشتن هر گونه وسیله شخصی ممنوع
  • تعویض روغن ممنوع
  • افراد غیر مجاز تعمیر نکنند
  • رویه برداری با فرز ممنوع2
  • جوشکاری ممنوع
  • دستگاه را بکار نیاندازید