شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • محل تجمع ایمن نقطه - 1
  • جهت باز شدن درب دستگیره را در جهت بچرخانید
  • راه پله اضطراری
  • کلید قطع اضطراری
  • به طرف محل تجمع ایمن
  • درب به این سمت باز میشود