شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • حداقل فاصله دو کامیون 70 متر
  • پایان سبقت ممنوع
  • دور زدن ممنوع
  • پابان محدودیت سرعت
  • عبور وسایل نقلیه ممنوع
  • فقط به گردش راست