شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استفاده از مواد مشتعل شونده ممنوع
  • استفاده از ابزارآلات دستی ممنوع2
  • ایستادن زیر بازوهای مفصل دار متحرک ممنوع
  • ایستادن زیر بار جرثقیل ممنوع