شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • راه رفتن بر روی محصولات ممنوع
  • حمل کالا با آسانسور ممنوع
  • شستشوی دست در این محل ممنوع
  • تردد هنگام تولید اکیدا ممنوع
  • با کفش کار کثیف و الوده وارد نشوید