شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استفاده کارگران از بالابر ممنوع
  • خوردن و آشامیدن ممنوع
  • تعمیر خودرو اکیداً ممنوع
  • ایستادن زیر بازوهای مفصل دار متحرک ممنوع