شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • عبور موتورسیکلت ممنوع
  • گردش به راست ممنوع
  • عبور اتومبیل ممنوع
  • عبور وسیله نقلیه با وزن بیش از 5 تن ممنوع
  • عبور از هر دو سمت آزاد
  • فقط مسیر مستقیم