تگ ایمنی(خطر ۴۴۰ ولت)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: Tg013

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • مجوز ورود به محيط محصور
  • راه اندازي نشود كاركنان برق در حال كار مي باشند
  • نردبان معيوب- غيرايمن مي باشد
  • مجوز ورود به محيط محصور
  • خارج از سرويس
  • شير باز نشود