تگ ایمنی(راه اندازی نشود کارگران در حال کار در محیط محصور می باشند)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: Tg016

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • غير ايمن استفاده نشود
  • ورود به محيط محصور در حال انجام كار
  • مجوز ورود به محيط محصور
  • tag & تگ ایمنی
  • اين شير را نبنديد
  • شير ...را نبنديد