تگ ایمنی(شیر …را نبندید)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: Tg017

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • غير ايمن استفاده نشود
  • نردبان معيوب- غيرايمن مي باشد
  • خطر 440 ولت
  • ورود به محيط محصور در حال انجام كار
  • تا زمان برداشتن اين تگ از تجهيز استفاده نشود
  • اين شير را باز نكنيد