تگ ایمنی (خطر ۲۲۰ ولت)

دسته بندی محصول: تگ ایمنی

CODE: ‏Tg012

شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • مجوز ورود به محيط محصور
  • غير ايمن استفاده نشود
  • ورود به محيط محصور در حال انجام كار
  • شير باز نشود
  • اين تگ برداشته نشود
  • شير ...را نبنديد