شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • با عرض بیش از 2 متر ممنوع
  • عبور از هر دو سمت آزاد
  • فقط به گردش راست
  • عبور فقط اتوبوس
  • عبور تانک ممنوع
  • فقط به گردش چپ