شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • عبور فقط سوارکاران
  • عبور با وزن محوری بیش از 8 تن ممنوع
  • عبور وسایل نقلیه ممنوع
  • عبور به راست آزاد
  • با عرض بیش از 2 متر ممنوع
  • عبور از هر دو سمت آزاد