شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • گردش به چپ ممنوع
  • عبور وسایل نقلیه ممنوع
  • عبور سوارکاران ممنوع
  • عبور فقط اتوبوس
  • استفاده از اجباری زنجیر چرخ
  • با عرض بیش از 2 متر ممنوع