شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خروج4
  • به طرف محل تجمع ایمن
  • فشار دهید
  • جهت باز شدن درب دستگیره را در جهت بچرخانید
  • به طرف پله برقی4
  • کلید اصلی