شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر آسیب به قطعات الکترونیکی2
  • احتیاط تحت تعمیر
  • خطر اجسام داغ
  • خطر له شدگی بین قطعات
  • خطر آسیب دیدگی