شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • خطر سرمای شدید
  • خطر آسیب دیدگی
  • خطر ولتاژ بالا 20 کیلووات 2
  • خطر له شدگی دست
  • خطر سقوط بار
  • خطر درگیری دست و لباس