شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از ایجاد شعله و جرقه خودداری کنید
  • غلتاندن کپسولهای تحت فشار ممنوع
  • استفاده از تلفن همراه دوربین دار ممنوع
  • همراه داشتن مواد غذایی و آشامیدن ممنوع