شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • عبور کامیون ممنوع
  • ورود از هر دو طرف ممنوع
  • توقف مطلقا ممنوع
  • گردش به راست ممنوع
  • عبور به راست و چپ آزاد
  • از چپ برانید