شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • قابل انفجار
  • سمی
  • خورنده
  • مواد اکسید کننده
  • بسیار آتش گیر
  • زیان آور محیط زیست