شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • پابان سبقت کامیون ممنوع
  • عبور موتورسیکلت ممنوع
  • ورود از هر دو طرف ممنوع
  • عبور به راست آزاد
  • حداقل سرعت 30 کیلومتر
  • حداکثر سرعت 60 کیلومتر