شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • راه پله اضطراری
  • خروج اضطراری
  • تلفن اضطراری
  • کلید قطع اضطراری
  • در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید
  • کمکهای اولیه