شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • ماسک تنفسی اکسیژن
  • جهت باز شدن درب دستگیره را در جهت بچرخانید
  • محل تجمع ایمن نقطه - 1
  • جهت باز شدن درب دستگیره را در جهت بچرخانید
  • بکشید
  • جهت باز شدن در جهت بچرخانید