شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استفاده از جک پالت به عنوان وسیله نقلیه ممنوع2
  • استفاده از نردبان ممنوع
  • حفرکردن یا خاکبرداری ممنوع