شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • ایستادن در این محل ممنوع
  • دستگاه را روشن نکنید2
  • سیگار کشیدن اکیدا ممنوع
  • شستشوی خودرو اکیداً ممنوع
  • استفاده از دمپایی ممنوع
  • بار سنگین بر روی سطح قرار ندهید