شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • جوشکاری ممنوع
  • بیشتر از تعداد تعیین شده ، کارتن محصولات را روی هم قرار ندهید
  • استفاده از ابزارآلات دستی ممنوع2
  • جدا کردن دو شاخه برقدار بوسیله کشیدن سیم ممنوع2