شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • با عرض بیش از 2 متر ممنوع
  • فقط به گردش راست
  • پابان محدودیت سرعت
  • فقط به گردش چپ
  • گردش به چپ ممنوع
  • عبور به راست و چپ آزاد