شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استفاده از اجباری زنجیر چرخ
  • حداقل سرعت 30 کیلومتر
  • ورود ممنوع
  • عبور وسیله نقلیه با وزن بیش از 5 تن ممنوع
  • عبور موتورسیکلت ممنوع
  • فقط مسیر مستقیم