شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • عبور کامیون طول بیش تر از 10 متر ممنوع
  • توقف مطلقا ممنوع
  • فقط گردش به چپ و مستقیم آزاد
  • فقط مسیر مستقیم
  • عبور فقط اتوبوس
  • عبور سوارکاران ممنوع