شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • از باد جهت تمیز کردن استفاده نکنید
  • با قلاب بسته را جابجا نکنید2
  • ایستادن زیر بازوهای مفصل دار متحرک ممنوع