شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • کپسول خشک
  • دستورالعمل بکارگیری کپسول آتش نشانی
  • کپسول آتش نشانی
  • شیر آب آتش نشانی2