شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • فقط به گردش راست
  • ورود ممنوع
  • عبور به راست آزاد
  • استفاده از اجباری زنجیر چرخ
  • عبور وسیله نقلیه با وزن بیش از 5 تن ممنوع
  • عبور به راست و چپ آزاد