شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • استعمال دخانیات ممنوع
  • ورود سگ، غیر از سگ راهنما ممنوع
  • پرتاب کردن و سر دادن محصولات ممنوع
  • از تحویل گرفتن ابزارآلات معیوب خودداری نمایید
  • همراه داشتن هرگونه سلاح ممنوع