شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • حداکثر سرعت 60 کیلومتر
  • گردش به چپ ممنوع
  • ورود از هر دو طرف ممنوع
  • عبور به راست و چپ آزاد
  • پابان سبقت کامیون ممنوع
  • از چپ برانید