شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • فقط به گردش راست
  • عبور کامیون طول بیش تر از 10 متر ممنوع
  • به سمت چپ آزاد
  • عبور تانک ممنوع
  • از چپ برانید
  • ورود از هر دو طرف ممنوع