شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • عبور با ارتفاع بیش از 4 متر ممنوع
  • دور زدن ممنوع
  • عبور فقط اتوبوس
  • فقط به گردش راست
  • عبور وسیله نقلیه با وزن بیش از 5 تن ممنوع
  • با عرض بیش از 2 متر ممنوع