شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید
  • روشنایی اضطراری
  • فشار دهید
  • محل تجمع ایمن
  • خروج اضطراری
  • شستشوی اضطراری چشم