شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • شستشوی اضطراری چشم
  • به طرف محل تجمع ایمن 2
  • برای باز شدن فشار دهید
  • آب آشامیدن
  • ماسک تنفسی اکسیژن
  • به طرف پله برقی 7