شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • کپسول پودر M28
  • کپسول آتش نشانی-پودر3
  • دستورالعمل بکارگیری کپسول آتش نشانی
  • کپسول آتش نشانی- Co2-2
  • آژیر آتش نشانی2
  • کپسول خشک