بازرسی نردبان

دسته بندی محصول: انواع تگ های ایمنی -بازرسى و كنترل مواد

CODE: Tg1051

از این گروه از تگ ها به منظور تعیین فعالیت هاى مربوط به بازدید تجهیزات و همچنین عملکنترل بر روى مواد مختلف استفاده مى شود. فعالیت هاى نظیر برگه سوابق روغنکارى، تعویض فیلتر،نشتى روغن و هوا و بسیارى دیگر.

شاید این محصولات را هم بپسندید: