شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • ورود از هر دو طرف ممنوع
  • فقط مسیر مستقیم
  • توقف مطلقا ممنوع
  • عبور کامیون طول بیش تر از 10 متر ممنوع
  • عبور از هر دو سمت آزاد
  • عبور فقط سوارکاران