شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • فقط گردش به راست و مستقیم آزاد
  • عبور فقط سوارکاران
  • حداقل سرعت 30 کیلومتر
  • عبور با وزن محوری بیش از 8 تن ممنوع
  • به سمت چپ آزاد
  • استفاده از اجباری زنجیر چرخ