شاید این محصولات را هم بپسندید:

  • توقف مطلقا ممنوع
  • فقط به گردش چپ
  • ورود از هر دو طرف ممنوع
  • عبور سوارکاران ممنوع
  • عبور تانک ممنوع
  • فقط به گردش راست