دستورالعمل تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت

هدف :

 • هدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل ، ایجاد رویه ای یکسان و برقراری نظم و ان ضباط در تردد افراد ،
  خودروها و ماشین آلات به سایت طرح های در دست اجرا توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  و نیز اطمینان از انجام اقدامات بهداشتی و ایمنی مورد نیاز بر روی افراد، خودروها و ماشین آلات قبل از ورود
  به سایت می باشد

۲ دامنه کاربرد :

 • این د ستورالعمل در محدوده طرح های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران معتبر بوده و اجرای دقیق
  کلیه موارد آن الزامی است.
  -۳ مسئولیت ها :
  -۳-۱ مسئولیت اجرای این دستورالعمل ب ر عهده واحد حراست ( انتظامات پیمانکار شاغل در سایت ) و واحد
  پیمانکار شاغل در سایت می باشد. HSE
  -3-2 مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده مدیر اجرایی طرح و یا نماینده ایشان می باشد.

شرح انجام کار :
-۱-۴ تردد افراد
-۴-۱-۱ افرادی که بصورت شبانه روزی در طرح های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تردد می نمایند
به گروه های ذیل تقسیم می گردند:
بازدیدکنندگان (میهمانان و مراجعین ستادی) 􀀹
افراد انجام دهنده کار بطور موقت (تا ۴۸ ساعت) 􀀹
انجام دهنده کار بطور دائمی ( بیش از ۴۸ ساعت و حداکثر تا ۶ ماه ) 􀀹
بازدید کنندگان (میهمانان و مراجعین ستادی) : 􀀹
بازدید کنندگان : افرادی هستند که در کارگاه ها ی طرح شاغل نبوده و قصد دارند برای انجام امور اداری شامل حضور
در جلسات، مصاحبه، تسویه حساب های مالی ، ملاقات ، اخذ مطالبات، انعقاد قرارداد و سایر موارد مشابه در سایت حضور
یابند.
جهت ورود افراد بازدید کننده به داخل سایت، لازم است برگه ملاقات کننده (فرم شماره ۱) با در نظر گرفتن شرایط 􀀺
ذیل توسط واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح صادر گردد.
شرایط صدور برگه ملاقات : o
الف) این مجوز حداکثر یک روز کاری سایت اعتبار دارد.
ب) این مجوز پس از دریافت مدرک معتبر از مراجعه کننده قابل صدور می باشد.
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
دستورالعمل
تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
مدیریت بهداشت، ایمنی
( HSE ) و محیط زیست
۴
ج) این مجوز تنها برای یک بار در روز صادر گردیده و در صورت نیاز به تکرار آن بایستی هماهنگی لازم با واحد
درخواست کننده انجام پذیرد.
د) این مجوز فاقد اعتبار کاری در کارگاه های طرح بوده و دارنده آن حق انجام فعالیت اجرایی در کارگاه های طرح و
سایر اماکن وابسته به آن را ندارد.
و حراستی لازم الاجرا توسط بازدیدکننده از HSE ه) بروشور مخصوص بازدید کنندگان که حاوی ضوابط و مقررات
کارگاه های طرح می باشد بایستی توسط واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) به مراجعه کننده و همراهان آن تحویل
داده شود.
و) در مواردی که شخص مراجعه کننده قصد انجام بازدی د از کارگاه های طرح را داشته باشد تنها پس از صدور مجوز از
بالاترین مسئول اجرایی طرح و یا نماینده ایشان، این امر میسر می گردد.
طرح موظف است تجهیزات ایمنی مورد نیاز نظیر کلاه ایمنی مخصوص بازدید HSE ز) در مورد بند ( و )، واحد
کنندگان، کفش ایمنی و سایر وسایل ایمنی مورد نیاز را در اختیار بازدید کنندگان قرار داده و بازدید کنندگان را با
طرح آشنا ساخته و در صورت لزوم، طول بازدید ایشان را همراهی نماید. HSE قوانین و مقررات
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
دستورالعمل
تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
مدیریت بهداشت، ایمنی
( HSE ) و محیط زیست
۵
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
دستورالعمل
تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
مدیریت بهداشت، ایمنی
( HSE ) و محیط زیست
۶
افراد انجام دهنده کار بطور موقت ( تا ۴۸ ساعت ) : 􀀹
افراد انجام دهنده کار بطور موقت : افرادی هستند که قصد دارند برای انجام فعالیت های اجرایی به عنوان مثال
انجام تعمیرات روی یک دستگاه ژنراتور برق ، برپا کردن داربست در یک کارگاه عملیاتی طرح و نظایر آن و یا انجام
اقدامات لازم جهت به استخدام دائمی درآمدن در یکی از واحدها یا شرکت های پیمان کاری شاغل در طرح، حداکثر به
مدت ۴۸ ساعت به داخل سایت وارد شوند.
انجام اقدامات ذیل پیش از ورو د این افراد به داخل سایت توسط واح د های حراست ( انتظاما ت پیمانکا ر ) و
طرح الزامی می باشد: HSE
الف) مسئول واحد / شرکت پیمانکار متقاضی لازم است قبل از حضور مراجع ه کننده به واحد حراست ( انتظامات
پیمانکار ) طرح، نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه (فرم شماره ۲) اقدام نموده و آن را به واحد حراست ( انتظامات
پیمانکار ) طرح تحویل نماید.
ب) واحد حراست ( انتظامات ) طرح با دریافت مدرک شناسایی معتبر از فرد مراجعه کننده، ایشان را با حضور نماینده
طرح جهت انجام اقدامات بهداشتی، ایمنی و آموزشی لازم هدایت HSE واحد / شرکت پیمانکار متقاضی به واحد
می نماید.
طرح موظف است پس از حضور مراجعه کننده اقدامات ذیل را انجام دهد: HSE ج) مسئول واحد
مقدماتی HSE – برگزاری کلاس آموزش

 • انجام معاینات پزشکی مورد نیاز جهت اخذ گواهی سلامت
  به فرد مراجعه کننده و یا ( P.P.E – Personal Protective Equipment ) – تحویل لوازم حفاظت فردی
  بررسی لوازم حفاظت فردی ایشان به لحاظ در اختیار داشتن تمام لوازم مورد نیاز و مناسب بودن کیفیت آنها.
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۷
  مقدماتی و معاینات پزشکی به نوع فعالیت فرد مراجعه کننده و نیز مدت HSE توجه : سطح کلاس های آموزش
  زمان حضور ایشان در کارگاه های طرح بستگی دارد.
  طرح واقع گردید ، برگه HSE د) در صورتی که پس از انجام اقدامات مذکور، صلاحیت ایشان مورد تائید مسئول واحد
  معرفی نامه ایشان تائید گردیده و جهت صدور برگه تردد به واحد انتظامات ارسال می گردد.
  طرح ، اقدام به HSE ه) واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح پس از رویت برگه معرفی نامه تائید شده توسط واحد
  صدور برگه تردد (فرم شماره ۳) می نماید.
  طرح مورد تائید قرار نگرفت ، لازم است HSE و) در صورتی که صلاحیت شخص مراجعه کننده توسط مسئول واحد
  مراتب به اطلاع واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح و نماینده واحد / شرکت پیمانکار متقاضی رسانده شده و فرد
  مراجعه کننده از سایت خارج گردد.
  تبصره ۱: در خصوص افرادی که لازم است به دفعات و در زمان های کوتان مدت مانند تعمیرکاران در سایت حضور
  مقدماتی و معاینات پزشکی ایشان بیش از ۳ ماه نگذشته HSE یابند مشروط بر آنکه از زمان برگزاری دوره های آموزش
  طرح ضروری نبوده و تنها لازم است لوازم حفاظت فردی ایشان تامین گردد. HSE باشد، انجام این اقدامات توسط واحد
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۸
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۹
  افراد انجام دهنده کار بطور دائمی ( بیش از ۴۸ ساعت و حداکثر تا ۶ ماه ) 􀀹
  افراد انجام دهنده کار بطور دائمی : افرادی هستند قبلاً برگه تردد ۴۸ ساعته را از واحد حراست ( انتظامات
  پیمانکار ) دریافت کرده اند و یا اینکه قصد دارند برای انجام فعا لیت های اجرایی بصورت بلند مدت ( بیش از ۴۸ ساعت
  و حداکثر تا ۶ ماه ) در یکی از واحد ها و یا شرکت های مشاور یا پیمانکاری شاغل در طرح مشغول فعالیت گردند.
  انجام اقدامات ذیل پیش از ورود این افراد به داخل سایت توسط واح د های حراست ( انتظاما ت پیمانک ار ) و
  طرح الزامی می باشد: HSE
  الف) مسئول واحد / شرکت پیمانکار متقاضی لازم است قبل از مراجعه فرد مورد نظر به واحد حراست ( انتظامات
  پیمانکار ) طرح، نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه ( فرم شماره ۳) اقدام نموده و آن را به واحد حراست ( انتظامات
  پیماکار ) طرح تحویل نماید.
  توجه : در صورتی که فرم معرفی نامه جهت صدور برگه تردد ۴۸ ساعته صادر به واحد حراست ( انتظامات
  پیمانکار ) قبلاً تحویل گردیده است، تکمیل مجدد آن ضرورتی ندارد.
  ب) واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) با دریافت مدرک شناسایی معتبر از فرد مراجعه کننده، ایشان را با حضور
  طرح جهت انجام اقدامات بهداشتی، ایمنی و آموزشی مورد نیاز HSE نماینده واحد / شرکت پیمانکار متقاضی به واحد
  هدایت می نماید.
  طرح موظف است پس از حضور شخص مراجعه کننده اقدامات ذیل را انجام دهد: HSE ج) مسئول واحد
  مقدماتی HSE – برگزاری کلاس آموزش
 • انجام معاینات پزشکی مورد نیاز
  به فرد مراجعه کننده و یا بررسی لوازم حفاظت فردی ایشان به لحاظ در ( P.P.E ) – تحویل لوازم حفاظت فردی
  اختیار داشتن تمام لوازم مورد نیاز و مناسب بودن کیفیت آنها.
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۰
  مقدماتی و معاینات بدو استخدام به نوع فعالیت ایشان بستگی دارد. HSE توجه ۱ : سطح کلاس های آموزش
  توجه ۲ : در صورتی که اقدامات بهداشتی، ایمنی و آموزشی مورد نیاز بر روی شخص جهت دریافت برگه تردد
  طرح انجام پذیرفته باشد، تکرار موارد فوق ضرورتی ندارد. HSE کوتاه مدت ۴۸ ساعته توسط واحد
  طرح واقع گردید، برگه HSE د) در صورتی که پس از انجام اقدامات مذکور، صلاحیت ایشان مورد تائید مسئول واحد
  معرفی نامه ایشان تائید گردیده و جهت صدور برگه تردد به واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) فرستاده می شود.
  طرح، اقدام به صدور HSE ه) واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) پس از رویت برگه معرفی نامه تائید شده توسط واحد
  کارت تردد دائمی (فرم شماره ۳) می نماید.
  طرح مورد تائید قرار نگرفت، لازم است HSE و) درصورتی که صلاحیت شخص مراجعه کننده توسط مسئول واحد
  مراتب به اطلاع واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح و نماینده واحد / شرکت پیمانکار متقاضی رسانده شود و فرد
  مراجعه کننده از سایت خارج گردد.
  طرح پس از HSE توجه : حداکثر مدت اعتبار کارت تردد دائمی ۶ ماه بوده و در زمان تمدید آن اخذ تائیدیه از واحد
  انجام اقدامات بهداشتی، ایمنی و آموزشی مجدد الزامی می باشد.
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۱
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۲
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۳
  -۴-۲ تردد خودروها و ماشین آلات
  -۴-۲-۱ تردد خودروه ای سبک و سنگین و ماشین آلات در سایت طرح های شرکت ملی مهندسی و ساختمان
  نفت ایران به دو گروه ذیل تقسیم می گردند:
  تردد خودروهای سبک و سنگین بطور موقت ( جهت یکبار تردد ) 􀀹
  تردد خودروهای سبک و سنگین بطور دائمی ( حداکثر تا ۶ ماه ) 􀀹
  تردد ماشین آلات 􀀹
  تردد خودروهای سبک و سنگین بطور موقت ( جهت یکبار تردد ) 􀀹
  منظور از تردد خودروهای سبک و سنگین بطور موقت ( جهت یکبار تردد ) عبارت است از مواقعی که خودرو پس ا ز
  حضور کوتاه مدت در سایت و خروج از سایت قصد بازگشت مجدد به سایت را نداشته باشد . نظیر ورود تاکسی های
  تلفنی، آژانس ها و نظایر آنها به داخل سایت.
  جهت ورود این گروه از خودروها به داخل سایت، لازم است مجوز تردد موقت خودرو – جهت یکبار تردد 􀀺
  (فرم شماره ۴) پس از انجام مراحل ذیل توسط واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) صادر گردد.
  انجام اقدامات ذیل پیش از ورود این گروه از خودروهای سبک و سنگی ن به داخل سای ت اداری طرح ه ا ی
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، توسط واحدهای حراست ( انتظامات پیمانکار ) الزامی می باشد:
  الف) رویت وضعیت ظاهری خودرو توسط واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح
  ب) رویت مدارک شناسایی راننده و خودرو شامل گواهینامه رانندگی، بیمه نامه
  ج) تحویل بروشور ویژه بازدید کنندگان به راننده خودرو
  د) دریافت کارت شناسایی معتبر از راننده خودرو
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۴
  ه) صدرو مجوز رانندگی موقت ( جهت یکبار تردد )
  شرایط مجوز تردد موقت خودرو ( جهت یکبار تردد ):
  الف) این مجوز حداکثر جهت یکبار تردد کوتاه مدت در سایت اعتبار دارد.
  ب) این مجوز پس از دریافت مدرک معتبر از مراجعه کننده قابل صدور می باشد.
  ج) این مجوز تنها برای یکبار صادر می گردد و در صورت نیاز به تکرار آن بایستی هماهنگی لازم با واحد درخواست
  طرح انجام پذیرد. HSE کننده و واحد
  د) این مجوز فاقد اعتبار کاری در کارگاه های طرح بوده و دارنده آن حق انجام فعالیت اجرایی در کارگاه های طرح و
  سایر اماکن وابسته به آن را ندارد.
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۵
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۶
  تردد خودروهای سبک و سنگین بطور دائمی ( حداکثر تا ۶ ماه ) 􀀹
  انجام اقدامات ذیل پیش از ورود این گروه از خودروهای سبک و سنگین به داخل سایت طرح ها، توسط
  طرح الزامی می باشد: HSE واحدهای حراست ( انتظامات پیمانکار ) و
  الف) مسئول واحد / شرکت پیمانکار متقاضی لازم است قبل از ورود خودرو، نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه
  ( فرم شماره ۵) اقدام نموده و آن را به واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح تحویل نماید.
  ب) واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) پس از رویت مدارک شناسا یی راننده و خودرو شامل گواهینامه رانندگی، بیمه
  به HSE نامه خودرو و معاینه فنی و نیز بازرسی خودرو فرم معرفی نامه را تائید نموده و یک عدد بروشور حراستی و
  راننده تحویل می نماید.
  ج) واحد حراست ( انتظامات حراست ) با دریافت مدرک شناسایی معتبر از راننده ، ایشان را ب ا کمک نماینده
  طرح HSE واحد / شرکت پیمانکار متقاضی طرح جهت انجام اقدامات بهداشتی، ایمنی و آموزشی مورد نیاز به واحد
  هدایت می نماید.
  طرح بایستی اقدامات ذیل را جهت تائید فرم معرفی نامه انجام دهد: HSE د) واحد
  مقدماتی و ایمنی رانندگی HSE – برگزاری کلاس آموزش
 • انجام معاینات پزشکی مورد نیاز جهت اخذ گواهی سلامت
  طرح HSE – بازرسی خودرو طبق چک لیست های تهیه شده توسط واحد
  مقدماتی و معاینات پزشکی به نوع فعالیت راننده و نیز مدت زمان حضور HSE توجه : سطح کلاس های آموزش
  ایشان در کارگاه های طرح بستگی دارد.
  طرح واقع گردید، برگه HSE ه) در صورتی که پس از انجام اقدامات مذکور، صلاحیت ایشان مورد تائید واحد
  معرفی نامه ایشان تائید گردیده و جهت صدور برگه تردد به واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) ارسال می گردد.
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۷
  طرح، اقدام به HSE ه) واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح پس از رویت برگه معرفی نامه تائید شده توسط واحد
  صدور مجوز تردد می نماید.
  طرح مورد تائید قرار نگرفت، لازم است HSE و) درصورتی که صلاحیت شخص مراجعه کننده توسط مسئول واحد
  مراتب به اطلاع واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح و نماینده واح د / شرکت پیمانکار متقاضی رسانده شده و فرد
  مراجعه کننده از سایت خارج گردد.
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۸
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۱۹
  تردد ماشین آلات : 􀀹
  انجام اقدامات ذیل جهت ورود انواع ماشین آلات ساختمانی نظیر دستگاه های جرثقیل، لودر،
  بیل مکانیکی، لودر و نظایر آن به داخل سای ت طرح ها، توسط واحدها ی حراست ( انتظامات پیمانکا ر ) و
  طرح الزامی می باشد: HSE
  الف) مسئول واحد / شرکت پیمانکار متقاضی لازم است قبل از ورود دستگاه ، نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه
  ( فرم شماره ۶) اقدام نموده و آن را به واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) طرح تحویل نماید.
  ب) واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) پس از رویت مدارک شناسایی راننده و دستگاه شامل گواهینامه رانندگی،
  به راننده HSE بیمه نامه خودرو و نیز بازرسی دستگاه فرم معرفی نامه را تائید نموده و یک عدد بروشور حراس تی و
  تحویل می نماید.
  ج) واحد حراست ( انتظامات حراست ) با دریافت مدرک شناسایی معتبر از راننده، ایشان را با کمک
  HSE نماینده واحد / شرکت پیمانکار متقاضی طرح جهت انجام اقدامات بهداشتی، ایمنی و آموزشی مورد نیاز به واحد
  طرح هدایت می نماید.
  طرح بایستی اقدامات ذیل را جهت تائید فرم معرفی نامه انجام دهد: HSE د) واحد
 • درخواست گواهینامه بازرسی فنی دستگاه از راننده و در صورت عدم داشتن آن تا پیش از انجام بازرسی های
  فنی لازم از کار با دستگاه جلوگیری می نماید.
  مقدماتی و ایمنی رانندگی HSE – برگزاری کلاس آموزش
 • انجام معاینات پزشکی مورد نیاز جهت اخذ گواهی سلامت
  طرح HSE – بازرسی خودرو طبق چک لیست های تهیه شده توسط واحد
 • مصاحبه فنی با راننده و کارگر (ریگر) دستگاه های جرثقیل
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  دستورالعمل
  تردد افراد، خودروها و ماشین آلات در سایت
  مدیریت بهداشت، ایمنی
  ( HSE ) و محیط زیست
  ۲۰
  مقدماتی و معاینات پزشکی به نوع فعالیت راننده و نیز مدت زمان حضور HSE توجه : سطح کلاس های آموزش
  ایشان در کارگاه های طرح بستگی دارد.
  توجه : کلیه دستگاه هایی که در سایت حضور می یابند بایستی دارای گواهینامه بازرسی صلاحیت بوده و در صورت
  طرح موظف است ضمن جلوگیری از فعالیت دستگاه نسبت به ا نجام اقدامات HSE عدم داشتن این گواهینامه واحد
  لازم مبادرت ورزد.
  طرح واقع گردید، برگه معرفی HSE ه) در صورتی که پس از انجام اقدامات مذکور، صلاحیت ایشان مورد تائید واحد
  نامه ایشان تائید گردیده و جهت صدور برگه تردد به واحد حراست ( انتظامات پیمانکار ) ارسال می گردد.

نوشته شده در دی ۱۰, ۱۳۹۸ توسط مدیر وب سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*