ترمز پله آلومینیومی بدون لبه دو کاناله و لاستیکی

ترمز پله آلومینیومی تک کاناله لبه دار

ترمز پله آلومینیومی شبنما دار دو کاناله لبه گرد

ترمز پله آلومینیومی شبنما دار تک کاناله لبه گرد