فاصله دید از تابلو
10 متر 30 * 10 سانتی متر
15 متر 45 * 15 سانتی متر
20 متر 60 * 20 سانتی متر
فاصله دید از تابلو
10 متر 30 * 20 سانتی متر
15 متر 45 * 30 سانتی متر
20 متر 60 * 40 سانتی متر
25 متر 80 * 60 سانتی متر
فاصله دید از تابلو
10 متر 20 * 20 سانتی متر
15 متر 30 * 30 سانتی متر
20 متر 40 * 40 سانتی متر
25 متر 60 * 60 سانتی متر
30 * 10 سانتی متر
45 * 15 سانتی متر
60 * 20 سانتی متر