فاصله دید از تابلو
۱۰ متر ۳۰ * ۱۰ سانتی متر
۱۵ متر ۴۵ * ۱۵ سانتی متر
۲۰ متر ۶۰ * ۲۰ سانتی متر
فاصله دید از تابلو
۱۰ متر ۳۰ * ۲۰ سانتی متر
۱۵ متر ۴۵ * ۳۰ سانتی متر
۲۰ متر ۶۰ * ۴۰ سانتی متر
۲۵ متر ۸۰ * ۶۰ سانتی متر
فاصله دید از تابلو
۱۰ متر ۲۰ * ۲۰ سانتی متر
۱۵ متر ۳۰ * ۳۰ سانتی متر
۲۰ متر ۴۰ * ۴۰ سانتی متر
۲۵ متر ۶۰ * ۶۰ سانتی متر
۳۰ * ۱۰ سانتی متر
۴۵ * ۱۵ سانتی متر
۶۰ * ۲۰ سانتی متر