حضور دربیست و چهارمین نمایشگاه نفت ، گاز و پالایش و پتروشیمی واقع در نمایشگاه بین المللی تهران درسال ۱۳۹۸

photo_2019-05-08_12-18-42
photo_2019-05-08_12-18-31
photo_2019-05-08_12-18-25
photo_2019-05-08_12-18-21
photo_2019-05-08_12-18-12
photo_2019-05-08_12-17-48
photo_2019-05-08_12-18-17
previous arrow
next arrow

حضور درپنجمین  نمایشگاه ایمنی ، آتش نشانی و مدیریت بحران  واقع در نمایشگاه بین المللی تهران درسال ۱۳۹۸

b13fb8da-81c6-49c0-81c9-b321aa47e45e
c0482824-0339-46d0-942c-bd4c82764bfc
db08c18b-945e-45d9-b7a4-4cca4a93d98f
f7fe651d-0b70-4385-a7ca-c383c5d5e801
previous arrow
next arrow