نمایشگاه

حضور دربیست و چهارمین نمایشگاه نفت ، گاز و پالایش و پتروشیمی واقع در نمایشگاه بین المللی تهران درسال ۱۳۹۸

حضور در پنجمین نمایشگاه ایمنی، آتش نشانی و مدیریت بحران واقع در نمایشگاه بین المللی تهران درسال ۱۳۹۸

شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تهران سال ۱۴۰۱

شرکت در رویداد تور فناورانه پتروفن زون

شرکت ایمن گنجینه تصویر در نمایشگاه بین المللی تهران ۱۴۰۱