نمایشگاه

حضور دربیست و چهارمین نمایشگاه نفت ، گاز و پالایش و پتروشیمی واقع در نمایشگاه بین المللی تهران درسال ۱۳۹۸

حضور در پنجمین نمایشگاه ایمنی، آتش نشانی و مدیریت بحران واقع در نمایشگاه بین المللی تهران درسال ۱۳۹۸

شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تهران سال 1401

شرکت در رویداد تور فناورانه پتروفن زون

شرکت ایمن گنجینه تصویر در نمایشگاه بین المللی تهران 1401