ایمنی

چرا باید از علائم ایمنی استفاده نماییم؟

علائم ایمنی، زبان بصری مشترکی هستند که برای هشدار به افراد در مورد خطرات بالقوه و ارائه دستورالعمل‌های ایمنی استفاده می‌شوند. استفاده از این علائم در محل کار، خانه و فضاهای عمومی، نقش حیاتی در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی ایفا می‌کند.

ادامه مطلب